Nadácia Filantropia

PROJEKT 2

PROJEKT_2

Projekt: Využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu

Kód projektu: 160TT1302512

Projekt je spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka     

Prioritná os: 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opatrenie: 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

Trvanie projektu: do 31.3.2015

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok z programu PRV 2007-2013: 50 % prostriedkov z EPFRV (EÚ) v sume 34 536,48 Eur a 50 % prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR) v sume 34 536,48 t.j. 100 % NFP je 69 072,96 Eur

Cieľ projektu: Cieľom vzdelávacej aktivity bude šírenie poznatkov pre všetkých zamestnaných v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v potravinárstve so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj krajiny. 

Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom: zavádzania inovácií, nových metód a nástrojov práce v poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikoch pre zvýšenie ich efektívnosti.

Predmet projektu:Zameriava sa na vzdelávacie aktivity, orientované na získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v rámci ovplyvňovania kvality životného prostredia vo vidieckych oblastiach. Forma vzdelávacej aktivity je školenie. Bude realizovaných 6 druhov školení z rôznych oblastí, kde je predpokladaný počet účastníkov vo výške 110 a celkový počet vzdelávacích dní v počte 14. 

 

Realizácia projektu

Projekt Využívanie výrobných postupov kompatibilných s obhospodarovaním a udržiavaním prírodnej krajiny a environmentu sa začal v našej nadácii realizovať začiatkom októbra a je prvým projektom dotovaným cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Koniec realizácie projektu je do 31.3.2015 a spadá pod riadiaci orgán Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s sprostredkovateľským orgánom Pôdohospodárska platobná agentúra. Požadovaná suma na projekt predstavuje 69 072,96 Eur.

Úroveň vidieckeho hospodárstva meraná prostredníctvom odbornej kvalifikácie v oblasti najnovších technológií, postupov a inovácii v oblasti environmentálnej infraštruktúry, trvalo udržateľného cestovného ruchu, udržateľného rozvoja vidieka prispieva výrazne k zatraktívneniu vidieckeho priestoru a  k zvýšeniu kvality života na vidieku, čím sa naplní cieľ projektu. Tento cieľ sa postupne začal týmito aktivitami:  tvorba web stránky, zabezpečenie publicity projektu a postupná realizácia školení.

V úvodných mesiacoch mali stretnutia hlavne konzultačný charakter , kde sa jednotlivé skupiny oboznamovali s projektom. Stanovili sa časové harmonogramy a úlohy jednotlivých pracovných skupín na najbližšie obdobie. Celú koordináciu projektu zastrešoval externý projektový manažment v spolupráci s externými dodávateľmi zodpovednými za dodanie potrebných výstupov projektu.

Školenia 

Samotnému vzdelávaniu predchádzala koordinácia a zabezpečenie účastníkov. Následne sa realizácia podľa jednotlivých druhov školení začala uskutočňovať väčšinou v 1 až 2 dňových termínoch v rozsahu 8 hodín prerušené obednou prestávkou. Počas každého školenia bolo pre školiacich účastníkov pripravené občerstvenie a tak isto obdržali školiace materiály spolu s reklamnými predmetmi. Priestory školenia sa riadne označili plagátmi a zároveň sa v priebehu celého školenia využívali didaktické pomôcky. Priebeh školení sa priebežne zdokumentoval fotodokumentáciou.

 Školenia uvádzame podľa jednotlivých tematických oblastí:

NÁZOV: Manažment kvality 

Význam, vývoj a princípy manažmentu kvality

Technická normalizácia, metrológia a akreditácia

Komplexné riadenie kvality

Plánovanie kvality

Metódy plánovania

Zabezpečovanie kvality 

História potravinovej legislatívy

Analýza nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov Medzinárodná normalizačná organizácia Normy ISO 9000:2000

ISO 14000:2000 – Environmentálny manažérsky systém ISO 22000:2005 – Systém manažmentu bezpečnosti potravín (SMBP)

Náklady, postup a tvorba dokumentácie podľa normy ISO

Certifikácia systému riadenia podľa normy ISO

OHSAS 18001:2007 – Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Podnikové systémy riadenia kvality

Zlepšovanie kvality 

Kaizen

Reinžiniering

Metóda  „5S“

Manažment zmien

NÁZOV: Prírodné zdroje a TUR 

Realizácia trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku

Trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch

Prírodné zdroje a ich rozumné využívanie

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva v rámci TUR

TUR manažment

Možnosti využívania v poľnohospodárstve

NÁZOV: Alternatívne zdroje energie

Slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia)

Fosílne palivá a ich dopady na životné prostredie

Biomasa a výroba energie z biomasy

Splyňovanie

Bioplyn ,Veterná energia a veterné elektrárne, Vodná energia, Geotermálna energia

Slnko, slnečné kolektory, solárne panely

NÁZOV: Využívanie biomasy

Prehľad aktuálnych poznatkov, vedomostí a skúseností v oblasti produkcie, spracovania, finalizácie a predaja biomasy na energetické účely 

Pestovné opatrenia

Doporučené metódy ťažby a pestovnej koncepcie 

Najnovšie poznatky o termochemických premenách biomasy – biopalív

Bioenergetika, Biopalivá

Biomasa a jej význam, Ekologické kritériá pre využitie biomasy, Potenciál a dostupnosť biomasy na Slovensku, Vývoj využívania biomasy na Slovensku, Výhody a nevýhody biomasy, Lesná a poľnohospodárska biomasa, Priority v energetickom využívaní biomasy

NÁZOV: Ochrana životného prostredia

Všeobecná ochrana prostredia

Špeciálna ochrana prírody

Ochrana kultúrnych pamiatok

Štruktúra a hierarchia právnych požiadaviek, informačné zdroje

Prehľad oblastí environmentálnej legislatívy a príslušných predpisov

Zákon o ochrane ŽP

Legislatíva odpadového hospodárstva

Zákon o obaloch

Legislatíva ochrany vôd

Legislatíva ochrany ovzdušia

Chemická legislatíva

Ostatné predpisy a prehľad povinností pre organizácie

Príslušné a zainteresované orgány štátnej a verejnej správy

Zásady riadenia procesu sledovania a hodnotenia dodržiavania požiadaviek

NÁZOV: Procesné riadenie

Prístupy k riadeniu organizácie

Základné pojmy procesného riadenia

Procesné riadenie

Procesný model

Prínosy procesného prístupu

RUKY_STROJ

POZVÁNKA 2

pozvanka_2

 

 

line_web

fian_pomahamodra_22_percenta

line_web

PARTNERI:

ppv_logo_sml

 

line_web

EU_TEXT        MPR_SR       PRV_SR       EU_SR

line_web

číslo účtu: 2920872310/1100