Nadácia Filantropia

PROJEKT 1

PROJEKT_1

Projekt: Technické, ekonomické a manažérske vedomosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, manžéreske správanie, motivačné stratégie komunikačné techniky, firemná kultúra)

Kód projektu: 160TT1302517

Projekt je spolufinancovaný z: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka     

Prioritná os: 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opatrenie: 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

Trvanie projektu: do 31.3.2015

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok z programu PRV 2007-2013: 50 % prostriedkov z EPFRV (EÚ) v sume 34 008,72 Eur a 50 % prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR) v sume 34 008,72 t.j. 100 % NFP je 68 017,44 Eur

Cieľ projektu: Poskytnúť odborné vzdelanie v oblasti manažmentu, motivácie a riadenia výkonnosti zamestnancov a tým skvalitniť ľudské zdroje v organizáciách formujúcich úroveň vidieckeho hospodárstva a priamo ovplyvňujúcich kvalitu života vo vidieckych oblastiach. 

Tento cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom vytvárania predpokladov pre dosiahnutie, čo najväčšieho prínosu a pridanej hodnoty v rámci v oblasti manažmentu.

Predmet projektu: Sústreďuje sa na vzdelávanie a poskytovanie  informácií, získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností, ktoré vplývajú na kvalitu životného prostredia vo vidieckych oblastiach a prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. Budú sa realizovať 4 druhy školení z rôznych oblastí, kde je predpokladaný počet účastníkov vo výške 80 a celkový počet vzdelávacích dní v počte 16. 

 

Realizácia projektu

Projekt Technické, ekonomické a manažérske vedomosti súvisiace s rozvojom a konkurencieschopnosťou podniku v rezorte (aktualizácia zákonov, manžéreske správanie, motivačné stratégie komunikačné techniky, firemná kultúra) sa začal v našej nadácii realizovať začiatkom decembra a je druhým projektom dotovaným cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Koniec realizácie projektu je do 31.3.2015 a spadá pod riadiaci orgán Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s sprostredkovateľským orgánom Pôdohospodárska platobná agentúra. Požadovaná suma na projekt predstavuje 68 017,44 Eur.

Úroveň vidieckeho hospodárstva meraná prostredníctvom odbornej kvalifikácie v oblasti najnovších technológií, postupov a inovácii v oblasti manažmentu, motivácie a riadenia výkonnosti zamestnancov prispieva výrazne kvalite ľudských zdrojov v organizáciách formujúcich úroveň vidieckeho hospodárstva a priamo ovplyvňujúcich kvalitu života vo vidieckych oblastiach, čím sa naplní cieľ projektu. Tento cieľ sa postupne začal týmito aktivitami:  tvorba web stránky, zabezpečenie publicity projektu a postupná realizácia školení.

V úvodných mesiacoch mali stretnutia hlavne konzultačný charakter , kde sa jednotlivé skupiny oboznamovali s projektom. Stanovili sa časové harmonogramy a úlohy jednotlivých pracovných skupín na najbližšie obdobie. Celú koordináciu projektu zastrešoval externý projektový manažment v spolupráci s externými dodávateľmi zodpovednými za dodanie potrebných výstupov projektu.

Školenia 

Samotnému vzdelávaniu predchádzala koordinácia a zabezpečenie účastníkov. Následne sa realizácia podľa jednotlivých druhov školení začala uskutočňovať väčšinou v 1 až 2 dňových termínoch v rozsahu 8 hodín prerušené obednou prestávkou. Počas každého školenia bolo pre školiacich účastníkov pripravené občerstvenie a tak isto obdržali školiace materiály spolu s reklamnými predmetmi. Priestory školenia sa riadne označili plagátmi a zároveň sa v priebehu celého školenia využívali didaktické pomôcky. Priebeh školení sa priebežne zdokumentoval fotodokumentáciou.

 Školenia uvádzame podľa jednotlivých tematických oblastí:

NÁZOV: Úvod do manažmentu

Manažment – charakteristika manažmentu

Definovanie manažérskych úloh na rôznych úrovniach riadenia

Úlohy, funkcie, osobnostné charakteristiky a zručnosti manažéra

Manažéri vs. lídri

Stručné sebahodnotenie manažérskych zručností

NÁZOV: Riadenie výkonnosti zamestnancov

Riadenie prostredníctvom cieľov (MBO)

Manažér starého sveta vs. manažér nového sveta

Stanovovanie cieľov ako vzájomnej dohody nadriadeného a podriadeného

Stanovovanie cieľov, ktoré sú náročné, ale dosiahnuteľné a motivujúce

Stanovovanie cieľov

Na čo slúžia ciele

Cieľ vs. KPI

Použitie kritéria SMART

Stanovovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI’s)

Stanovovanie kvantitatívnych KPI’s

Stanovovanie kvalitatívnych KPI’s

Príklady z praxe

NÁZOV: Motivácia a hodnotenie zamestnancov

 Základné motivačné faktory

 Faktory pôsobiace na motiváciu negatívne

 Osobnosť manažéra a vplyv na motiváciu podriadených

 Vytváranie motivačnej klímy v organizácii

 Spôsoby zisťovania úrovne motivácie pracovníkov

 Motivačné programy v organizácii

Cyklus riadenia výkonnosti zamestnancov a význam hodnotenia zamestnancov

 Základné metódy, formy, kritéria hodnotenia zamestnancov

 Hodnotiaci rozhovor

 Efektívna spätná väzba

 Previazanie hodnotenia zamestnancov s inými oblasťami RĽZ  (odmeňovanie,  vzdelávanie,  riadenie kariéry) – úloha manažéra

NÁZOV: Time manažment

Pravidlá time manažmentu

stanovenie jasných cieľov ( osobné a pracovné) = stanovenie priorít 

zoznam potrebných činností podľa priorít (veľmi dôležité, dôležité…) – začínajte vždy s najdôležitejšími úlohami 

plánovanie každého pracovný dňa a týždňa – nechať priestor pre nečakané veci

vyhýbanie sa vyrušeniam, nenechajte sa rušiť

pri každej úlohe zistiť, či sa nedá delegovať, terminovať, eliminovať alebo racionalizovať 

používanie časového plánovača alebo organizéra 

Pravidelné analyzovanie svojich pracovných postupov 

Techniky time manažmentu

určiť si cieľ – vlastné priority a ciele

zadeliť čas – vnímanie času, rovnováha, analýza pracovného času

metóda ABC, Eisenhoverova matrica času a ďal. 

plánovanie času:  techniky plánovania, krivka výkonnosti, poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu

techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady …

šetrič času: Schopnosť povedať nie, Manažérska práca, Nutnosť delegovania

Zvládanie stresu:

Stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu

Techniky zvládania stresu, identifikácia vlastných „stresorov“

Autodiagnostika hladiny stresu

Krátke relaxačné techniky, práca s vlastnou psychickou energiou

Zladenie životných a pracovných priorít

Vypracovanie individuálneho plánu do manažmentu na zlepšenie manažmentu času a stresu

POZVÁNKA

pozvanka_1

line_web

fian_pomahamodra_22_percenta

line_web

PARTNERI:

ppv_logo_sml

 

line_web

EU_TEXT        MPR_SR       PRV_SR       EU_SR

line_web

číslo účtu: 2628076325/1100